Vind wat je
zoekt

Privacy

cliënten

Fundamentum stelt zich ten doel mensen die kampen met een verslaving zo goed mogelijk te informeren en behandelen. Daartoe maakt zij onder meer gebruik van deze website, waarmee zij personen in staat stelt contact met haar op te nemen.

Wanneer personen gebruik maken van het contactformulier op haar website, zal er door Fundamentum contact worden opgenomen met de betreffende persoon. Indien daar behoefte aan is zal vervolgens sprake zijn van een persoonlijke, telefonische intake, waarna aan de hand van de inhoud van dit gesprek beoordeeld wordt of behandeling door Fundamentum aangewezen is. Indien dat het geval is zal er een volgende intake op het kantoor van Fundamentum plaatsvinden, waarbij verder met de cliënt zal worden ingegaan op zijn of haar hulpvraag.

Fundamentum legt, in het kader van de behandeling en informatievoorziening, dagelijks, op een behoorlijke en zorgvuldige wijze diverse gegevens van cliënten vast die afkomstig zijn van cliënten zelf maar ook van anderen, zoals de verwijzers.

Het gebruik van persoonsgegevens is voor Fundamentum noodzakelijk om een adequate informatievoorziening en/of behandeling mogelijk te maken.

Meer in het bijzonder worden de door de bezoekers van de website achtergelaten persoonsgegevens gebruikt om:

Door een ter zake kundige medewerker contact met een bezoeker op te nemen teneinde hem adequaat te informeren omtrent de door de betreffende bezoeker opgegeven verslaving.
De bezoekers meer informatie toe te kunnen sturen over specifieke verslavingen.
De gegevens indien gewenst op te nemen in het elektronisch cliëntendossier (ECD), waarin systematisch alle behandelingen, acties en andere relevante gegevens ten aanzien van een patiënt worden vastgelegd, met als doel een zo goed mogelijke en zorgvuldige hulpverlening aan de cliënt mogelijk te maken en het (medisch) handelen van Fundamentum toetsbaar te maken.
Indien bezoekers op de website ook velden invullen die niet verplicht zijn, impliceert dat expliciete toestemming voor de verwerking daarvan voor de hierboven door Fundamentum welbepaalde doeleinden.

Fundamentum maakt gebruik van tijdelijke functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn kleine bestandjes die tijdelijk op uw apparatuur worden opgeslagen en bevatten geen persoonsgegevens. In uw browser kunt u het gebruik van cookies overigens uitschakelen.

Wij gebruiken deze cookies voor de volgende doeleinden:

  1. Het optimaliseren van onze website zelf en de werking daarvan en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid voor onze bezoekers.
  2. Het integreren van social media.
  3. Het verzamelen en analyseren van anonieme data voor statistische doeleinden

Fundamentum verlangt van al haar werknemers geheimhouding ten aanzien van hetgeen zij tijdens hun werk van cliënten vernemen. Een cliënt van Fundamentum kan er dus van op aan dat er zorgvuldig en vertrouwelijk wordt omgegaan met de gegevens die hij achterlaat op onze website, wat hij tijdens zijn behandeling aan een medewerker van Fundamentum vertelt en dat er in principe niets buiten zijn weten om gebeurt. In die zin is een duidelijk privacy reglement en een zorgvuldige omgang met vastleggen, bewaren en uitwisselen van persoonlijke gegevens een voorwaarde voor en onderdeel van een deugdelijke behandeling. Vertrouwelijkheid, duidelijkheid en openheid naar cliënten zijn belangrijke aspecten voor Fundamentum en de houding van zijn werknemers.

Soms is het noodzakelijk dat professionals werkzaam voor Fundamentum persoonlijke gegevens aan elkaar uitwisselen omdat cliënten alleen op die manier een goede behandeling geboden kan worden. Ook kunnen onder voorwaarden persoonsgegevens met derden gedeeld worden, maar uitsluitend indien daar de wettelijke plicht toe bestaat of indien de betreffende cliënt daar expliciete, specifieke toestemming voor geeft. Dit betekent ook dat Fundamentum bij de cliënt zal verifiëren of deze bezwaar heeft tegen het delen van persoonsgegevens en informatie met zijn of haar zorgverzekeraar. Dit kan echter wel tot gevolg hebben dat de behandeling niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt.

Fundamentum is volledig op de hoogte van de wettelijke verplichtingen uit boek 7 Burgerlijk Wetboek omtrent geneeskundige behandelingen en inzake in medische dossiers, en leeft deze na.

Dit privacyreglement geeft een overzicht van de wettelijke regels die hiervoor gelden en de manier waarop Fundamentum zich hieraan houdt. Het reglement laat ook zien hoe persoonsgegevens verworven, verwerkt en verstrekt worden en wat de rechten van de cliënt daarbij zijn.

Dit reglement heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten en niet op bijvoorbeeld werknemers van Fundamentum. Het reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van Fundamentum. Klik hier om het volledige privacy reglement Fundamentum in PDF format te downloaden